Card image cap Card image cap
Card image cap
Card image cap

समाचार
भाषा आयोगले मिति २०७८/०५/२० गते अपरान्ह २.०० बजे सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आयोगको पाचौँ वार्षिक प्रतिवेदन” तथा मिति २०७८/०५/२१ गते विहान ०९.०० बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष “सरकारी कामकाजको भाषाका आधार तथा भाषाहरूको सिफारिश” सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु पेस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदहरूको लिङ्‍क तल <<महत्वपूर्ण सूचनाहरूको>> सूची (मेनु)मा उपलब्ध छ।  

Suggestion and Feedback Form

Contact Details

You can give us your suggestions & feedbacks as per below address by post, by phone, or can send us using attached online form.

Suggestions & feedbacks must be in English or unicode Nepali language.


The Office

    Shankhamul - New-Baneshor
    +97701-5242233, +97701-5242532,
        +97701-5242533, +97701-5242534
    info@languagecommission.gov.np
       Audio Notice Board: 1618070724272