नव नियुक्त अध्यक्षज्यूले पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै

नव नियुक्त अध्यक्षज्यूले पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै

नव नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यज्यूहरूको सपथ ग्रहण

नव नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यज्यूहरूको सपथ ग्रहण

नव नियुक्त सदस्यज्यूहरूको सपथ ग्रहण

नव नियुक्त सदस्यज्यूहरूको सपथ ग्रहण